Gifted Ukulele

อูคูเลเล่

เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้พรสวรรค์ของตนเองอย่างเต็มที่ เราจึงมุ่งพัฒนาและออกแบบหลักสูตรการเรียนที่สอดคล้อง
และตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด

ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนและเรียนรู้เทคนิคสำคัญของการเล่นอูคูเลเล่ เช่น จังหวะคอร์ด และเทคนิคการเล่นเพลงสไตล์ต่างๆ เช่น

• เทคนิคการจับคอร์ดและการเปลี่ยนคอร์ด

• เทคนิคการเล่นมือขวาในรูปแบบการตีคอร์ด (Strumming)

• เทคนิคการเล่นในรูปแบบกีตาร์บรรเลง (Fingerstyle)

• การเล่นประกอบการร้อง

• การอ่านโน้ตดนตรีสากล และการ อ่านแท็บ

เเละเทคนิคสำคัญอื่นๆที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเล่นอูคูเลเล่และบรรเลงเป็นบทเพลงได้อย่างไพเราะ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้หัวใจสำคัญและเทคนิคพิเศษต่างๆจากครูผู้สอนที่ใจดีและเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งมีเทคนิคการสอนที่ช่วยทำให้ผู้เรียนมีกำลังใจ มีความพยายาม และสามารถเล่นอูคูเลเล่ได้เป็นเพลงที่ไพเราะได้ตั้งแต่ในคอร์สแรก