ติวสอบทฤษฎีดนตรี
Gifted Music Theory ทฤษฎีดนตรี

พิเศษ! สมัครเรียนวันนี้เพื่อติวเข้มสอบเข้าเรียนต่อสาขาวิชาดนตรีในระดับอุดมศึกษาชั้นนำ เช่นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

ศิลปินที่ประสบความสำเร็จในศาสตร์ด้านดนตรีจำเป็นต้องมีความรู้ครบทั้งด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติควบคู่กัน เพื่อให้สามารถอ่านและเขียนตัวโน้ต เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ทางดนตรีต่างๆ ได้ทุกประเภท

การเรียนทฤษฎีดนตรีที่ถูกต้องจึงเป็นหัวใจสำคัญของนักดนตรีทุกคน โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการที่สำคัญของ Rhythm และ Notes ศึกษาองค์ประกอบสำคัญต่างๆของดนตรี รวมถึงศึกษาประวัติศาสตร์ดนตรีทุกยุคทุกสมัย


เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจดนตรีในทุกมิติ เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และสามารถสร้างสรรค์สไตล์ด้านดนตรีได้อย่างโดดเด่นมีเอกลักษณ์ เพื่อต่อยอดสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นคงในอนาคต